Tuesday, February 26, 2008

Dam Tang Ong Hoang Minh Chinh

Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 1:
(Đám tang của ông Hoàng Minh Chính do chị Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội)Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 2:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 3:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 4:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 5:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 6:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 7:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 8:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 9:


Đám Tang Ông Hoàng Minh Chính 16-02-08 - 10:

No comments:

Post a Comment