Wednesday, June 22, 2011

Quê Hương Việt Nam

Video created by Phương Uyên -
Photos and music (Long Long Ago) from the internet -
Để tặng những trái tim luôn hướng về Quê Nhà:

No comments:

Post a Comment