Thursday, June 30, 2011

Đêm Nhạc Thính Phòng Trần Duy Đức & Bằng Hữu - Emerald Bay - 28 Tháng 8, 2011 - 6:30 PM

28 Tháng 8, 2011 - 6:30 P.M.

Click here for larger poster!
Đêm Nhạc Thính Phòng Trần Duy Đức & Bầng Hữu


Nếu Có Yêu Tôi
Thơ Ngô Tịnh Yên - Nhạc Trần Duy Đức - Tiếng hát Khánh Ly:

No comments:

Post a Comment