Thursday, June 17, 2010

Em Ngủ Trong Một Mùa Đông

Thơ Du Tử Lê, Nhạc Đăng Khánh, Trình bày Ý Lan & Vũ Khanh:


No comments:

Post a Comment