Wednesday, May 12, 2010

The Sun

Every second 5 million tons of the sun is converted to pure energy and although it's burning over 5 billion years it's only half way through its supply of hydrogen. The light produced in the core of the sun must travel over a half a million kilometers to the surface and it does so very slowly. The heart of the sun is so dense that the speed of light is less than 1 millimeter per second. It can take 200,000 years for the light to travel from the core to the surface. It takes just another 8 minutes to get to the earth.

Mỗi giây 5 triệu tấn của mặt trời được chuyển thành năng lượng tinh khiết và mặc dù nó đã cháy hơn 5 tỷ năm nay, phải cần 5 tỷ năm nữa thì mặt trời mới cháy hết khí hydrogen nó cung cấp. Ánh sáng từ trung tâm mặt trời phải đi qua nửa triệu cây số để đến bề mặt của nó. Tâm của mặt trời quá dày đặc cho nên tốc độ ánh sáng chỉ đi được gần 1 mm / giây. Phải mất 200 ngàn năm để ánh sáng đi từ trung tâm mặt trời ra đến bề mặt của nó. Rồi từ đó ánh sáng chỉ mất 8 phút để đến trái đất... Mời các bạn nghe thêm chi tiết sau đây...

No comments:

Post a Comment