Friday, January 29, 2010

Trở Về - Châu Kỳ

Trở Về - Nhạc và lời Châu Kỳ - Tiếng hát Thiên Kim:


Trở Về - Nhạc và lời Châu Kỳ - Tiếng hát Trần Thái Hoà:


Trở Về - Nhạc và lời Châu Kỳ - Tiếng hát Ngọc Hạ:

No comments:

Post a Comment