Wednesday, May 28, 2008

Mai Thiên Vân

Con Đường Cái Quan - Qua Miền Trung (Phạm Duy):


Gõ Cửa Trái Tim (Vinh Sử) - MTV & Quang Lê:


Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy) - MTV & Quang Lê:


Tiếng Sông Hương (Phạm Đình Chương):


Thương Hoài Ngàn Năm (Phạm Mạnh Cương):

No comments:

Post a Comment